Връщане на стока

Обърнете внимание! Изисквайте бележка от куриерска фирма Еконт, тя е Вашият касов бон!!!

Връщането на закупена стока е един от начините за удовлетворяване на рекламация в случай на дефект и потребителите могат да се откажат от сделката в срок от 14 дни само ако са я сключили от разстояние. Това са възможностите за отказ от покупка, предвидени в Закона за защита на потребителите, който е хармонизиран с европейското законодателство в тази област (чл. 50 ЗЗП).

От сключването на договора – при договори за услуги и от получаването на стоката, в рамките на 14 дневен срок имате право да се откажете от нея. Не се дължат никакви обезщетения, неустойки или други разходи с изключение на тези, които сте направили за връщането на стоката. Транспортните разходи обаче са за ваша сметка. Продавачът е длъжен да върне парите в срок до 14 дни, като използва същото платежно средство, използвано от мен при първоначалната транзакция.  Стоката се изпраща обратно на търговеца, без неоправдано забавяне и не по – късно от 14 дни от съобщението за отказ.

NB! Разпоредбите за право на отказ не се отнасят за следните случаи:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от търговеца;

 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • за доставка на стоки, които след като са били доставени поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по – рано от 30 дни, считано от сключването на договора и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

 • при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършването на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни  услуги или стоки;

 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 • за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент за доставка на такива издания;

 • сключени по време на публичен търг;

 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретни дати или срок за изпълнение;

 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.